සිංහලෙන් ඩිසයින් #01 [ආයුබෝවන්...!]

ආයුබෝවන්…!

ශ්‍රී ලංකාව තුල ඩිසයින් විෂය ගැන ඇති උනන්දුව සහ අවබෝධය ඉහල නැංවීමත් ඩිසයින් චින්තනය ශ්‍රී ලාංකීය සමාජ සංදර්භයෙහි නේකාකාර ගතිකයන් හා අනුබද්ධව යොදාගැනීම පිළිබඳ විමසීමත් ඩිසයින් විෂය ශ්‍රී ලංකාව තුල ජනප්‍රිය කරවීමත් මඟින් වඩාත් දියුණු ප්‍රශස්ත මානුෂීය ජන ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම උදෙසා…

ඩිසයින් විෂය සහ එහි භාවිතය පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකීය දෘෂ්ටි කෝණයක් ගොඩනැංවිය යුතුය. අපගේ න්‍යාය සහ භාවිතයන් අප විසින්ම නිර්ණය කරගත යුතුය. එහිදී ප්‍රයෝජනවත් වන ගෝලීය දැනුම් පද්ධති සහ නිර්ණායකයන් වෙතින් ආභාසය ලද යුතු නමුත් ඒ සියලු දැනුම් අවශෝෂණය කරගෙන අපගේ සංදර්භය සඳහා සුදුසුම දෘෂ්ටි කෝණය (නොහොත් න්‍යායාත්මක රාමුව) ගොඩනැංවීම අපගේ වගකීම වේ.

෴෴෴

2 Likes